Từ một người có kinh nghiệm năm ở trọ.

LANGHOANGAL